ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH NA POTRZEBY REKRUTACJI

 1.                 KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH?

  Administratorem danych jest CORE Law Grzybowski & Pilc Radcy Prawni Sp. p. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Wyłom 16, 61-671 Poznań (dalej: CORE Law). Kontakt z nami możliwy jest pod adresem e-mail office@core.law lub listownie pod adresem: CORE Law Grzybowski & Pilc, ul. Wyłom 16, 61-671 Poznań.

  2.              W JAKIM CELU PRZETWARZAMY TWOJE DANE?

  Podane przez Ciebie dane przetwarzamy w celu prowadzenia bieżącej rekrutacji, a także w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji i proponowania Ci udziału w nich – jeśli wyrazisz na to zgodę.

  3.              NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ PRZETWARZAMY TWOJE DANE?

  3.1.         Twoje dane osobowe podane dla potrzeb konkretnej rekrutacji przetwarzamy dlatego, że zgodnie z przepisami Kodeksu pracy mamy obowiązek uzyskania określonych informacji o Tobie. Dotyczy to następujących rodzajów danych: imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, podane przez Ciebie dane kontaktowe, a także wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia (gdy takie informacje są niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku).

  Podanie przez Ciebie ww. danych jest niezbędne do tego, aby wziąć udział w rekrutacji. Jeśli nie podasz nam swoich danych, udział w rekrutacji nie będzie możliwy.

  3.2.         Jeśli podczas procesu rekrutacji (np. w CV, liście motywacyjnym, podczas rozmowy rekrutacyjnej) podasz nam dodatkowe dane osobowe (np. swoje prywatne zainteresowania, umiejętności miękkie itp.), to będziemy przetwarzać te dane na podstawie Twojej zgody. Taka zgoda standardowo wyrażana jest poprzez Twoje wyraźne działanie – samodzielnie i dobrowolnie podajesz nam swoje dane osobowe w kontekście procesu rekrutacji, np. poprzez przesłanie swojego CV lub innej dokumentacji. W przypadku, gdy podczas konkretnej rekrutacji podasz nam swoje dane, które można zaliczyć do szczególnych kategorii danych (np. dane o Twoim stanie zdrowia), odrębnie poprosimy Cię o to, abyś wyraźnie zgodził(a) się na przetwarzanie przez nas takich danych na potrzeby danej rekrutacji.

  Podanie przez Ciebie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

  3.3.         Twoje dane osobowe przetwarzamy dla potrzeb przyszłych rekrutacji i proponowania Ci udziału w nich, jeśli wyrazisz na to odrębną zgodę, np. poprzez zaznaczenie odpowiedniego „okienka” w formularzu aplikacyjnym, w CV lub innych dokumentach, które przesyłasz do nas w związku z rekrutacją.

  3.4.         Wyrażenie ww. zgód jest dobrowolne, a każdą z nich możesz w każdej chwili wycofać pisząc mail na adres office@core.law lub listownie na adres: CORE Law Grzybowski & Pilc, ul. Wyłom 16, 61-671 Poznań. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

  4.              JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY TWOJE DANE?

  Dane będziemy przechowywać przez okres procesu rekrutacji, do którego się zgłaszasz. Jeżeli wyrazisz zgodę na przetwarzanie danych w celach przyszłych rekrutacji, to Twoje dane będziemy przechowywać przez kolejne 6 miesięcy.

  5.              KOMU UJAWNIAMY TWOJE DANE?

  5.1.         Twoje dane związane z pracą w CORE Law ujawniamy naszym dostawcom, których usługi wiążą się z prawem dostępu do danych. Są to:

  5.1.1.     podmioty obsługujące nas w obszarze IT;

  5.1.2.     podmioty utrzymujące oprogramowanie, z którego korzystamy do prowadzenia bieżącej działalności, w tym podmioty zapewniające narzędzia internetowe, z których korzystamy do prowadzenia rekrutacji (m.in. portale rekrutacyjne oraz dedykowane media społecznościowe).

  5.2.         W każdym przypadku, gdy ujawniamy Twoje dane innym podmiotom, dokonujemy tego w ramach obowiązujących przepisów. Jeśli nasi usługodawcy przetwarzają Twoje dane w naszym imieniu, muszą zapewnić gwarancje wdrożenia rozwiązań technicznych i organizacyjnych, które będą chroniły Twoje dane osobowe i spełniały wymogi ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).

  6.              JAKIE MASZ PRAWA?

  6.1.         Prawo ochrony danych osobowych daje Ci szereg praw, z których możesz skorzystać w dowolnej chwili. Twoje prawa obejmują:

  6.1.1.     prawo dostępu do treści swoich danych osobowych;

  6.1.2.     prawo do poprawiania danych;

  6.1.3.     prawo do ograniczenia przetwarzania danych;

  6.1.4.     prawo do żądania usunięcia danych;

  6.1.5.     prawo do przenoszenia danych do innego administratora danych.

  6.2.         Uprawnienia, o których mowa powyżej możesz wykonywać poprzez kontakt z nami pod adresem e-mail office@core.law lub listownie na adres: CORE Law Grzybowski & Pilc, ul. Wyłom 16, 61-671 Poznań.

  6.3.         Jeżeli uznasz, że w jakikolwiek sposób naruszyliśmy reguły przetwarzania Twoich danych osobowych, to masz prawo do złożenia skargi bezpośrednio do organu nadzoru (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych). W ramach wykonania tego uprawnienia należy podać pełny opis zaistniałej sytuacji oraz wskazać jakie działanie uznajesz za naruszające Twoje prawa lub wolności oraz czego się w związku z tym domagasz. Skargę należy złożyć bezpośrednio do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, www.uodo.gov.pl.

  7.              POZOSTAŁE INFORMACJE

  7.1.         Korzystamy z narzędzi (np. programów) dostarczanych przez podmioty spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Jeśli w związku z tym mogłoby dochodzić do przekazywania Twoich danych poza Europejski Obszar Gospodarczy, trafią one tam wyłącznie w ramach procedur wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych, np. do takich krajów, co do których Komisja Europejska wydała decyzję stwierdzającą, że zapewniają one odpowiedni stopień ochrony.

  Jeśli Komisja Europejska nie wydała takiej decyzji w odniesieniu do określonego kraju, to Twoje dane mogą zostać przekazanie do niego wyłącznie po zapewnieniu odpowiednich zabezpieczeń, i pod warunkiem, że obowiązują egzekwowalne prawa osób, których dane dotyczą oraz skuteczne środki ochrony prawnej, np. na podstawie zawarcia z podmiotem, do którego dane mają zostać przekazane standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską, wyposażonych w dodatkowe środki zabezpieczające – o ile będzie to konieczne.

  Szczegółowe informacje na temat stosowanych zabezpieczeń możesz uzyskać poprzez kontakt z nami z użyciem danych kontaktowych podanych w pkt 1.

  7.2.         Twoje dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji – w tym profilowania.